Política de privacitat

Atenció 24h de gent gran

Informació de privacitat

Tal com estableix, el Reglament (UE) 2016/679 (LCEur 2016, 605) del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018 (RCL 2018, 1629), del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, des de Serveis Assistencials Mediterrani (d’ara endavant l’ENTITAT) s’informa del següent:

1.-RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ENTITAT Serveis Assistencials Mediterrani, SL

CIF B67635805

Passeig del Riet, 13 B Els Muntells 43879

Dades de contacte: Tel.: 628 43 58 84 / Email personal@cuida-pro.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: personal@cuida-pro.com

La relació actualitzada de les activitats de tractament que ENTITAT duu a terme es troba disponible al Registre d’Activitats.

2.-FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament de les dades és diferent per a cadascuna de les activitats de tractament que realitza lentitat. Podeu verificar-vos amb detall consultant el Registre d’Activitats de Tractament.

Des d’un punt de vista general, els tractaments de dades personals a l’ENTITAT s’identifiquen amb les diferents funcions que exerceix i que es corresponen.

3.-QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El tractament de dades personals es fa per al compliment d’obligacions legals per part de l’ENTITAT, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits, així com quan la finalitat del tractament requereixi el consentiment, que hi haurà ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa. De la mateixa manera, hi ha legitimació en el tractament per a lexecució duna relació jurídica o contractual impulsada per linteressat.

Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament, que duu a terme l’ENTITAT, al Registre d’Activitats de Tractament.

4.-DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ENTITAT al Registre d’Activitats de Tractament.

No obstant això, des d’un punt de vista general, els destinataris de dades personals poden ser:

– Agència Estatal dAdministració Tributària.

– Entitats financeres.

– Entitats asseguradores.

– Plataforma de contractació del Sector Públic.

– Registre públic de contractes.

– Auditors de projectes de recerca.

– Auditors comptables.

– Entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals.

– Tresoreria General de la Seguretat Social.

– Organitzacions sindicals.

– Fundació Estatal per a la Formació a l’Ocupació (Fundació Tripartita).

– Empreses i entitats amb què se subscriuen acords.

– Oficina de Projectes Europeus.

– Entitats responsables del manteniment de la maquinària assistencial, en el marc de prestacions de serveis.

Empreses destinatàries daccions formatives.

– Administracions Públiques que finança els programes (Ajuntaments; Diputacions, Junta i Ministeris).

– Forces i cossos de seguretat de l’Estat.

– Jutjats i Tribunals.

5.-TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Poden existir transferències internacionals de dades, atenent la situació geogràfica de l’empresa que participa a ESPANYA. Es compta sempre amb el consentiment informat de linteressat (article 49.1.a del RGPD).

6.-QUANT TEMPS ES CONSERVEN LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar dels tractaments realitzats, a més dels períodes establerts a la normativa d’arxius i documentació. El termini de retenció de les dades sempre es inferior a 5 anys.

7.-QUINS SÓN ELS SEUS DRETS i ON EXERCITAR-LOS?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les dades que es duen a terme per l’ENTITAT. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan escaiguin, davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es).

Per a l’exercici o de drets davant l’ENTITAT ha d’acreditar la seva identitat (fotocòpia del DNI), remetent un correu electrònic a l’adreça:  personal@cuida-pro.com i determinant el dret que pretén exercir amb referència al tractament concret que pot verificar al Registre d’Activitats.